ذهن آگاهی

گام بیست و سوم: به دام افتادن میمون

سید مسعود علوی پور
گام بیست و سوم: به دام افتادن میمون
/

مقدمه ذهن ما در بیشتر اوقات چنان درگیر اندیشه ها و افکارمان است که فرصتهای بی پایان برای تمرین رها کردن پیش روی ما می گذارد. ما در تمرین مراقبه

مطالعه بیشتر »
ذهن آگاهی

گام بیست و دوم: رها کردن دلبستگی

سید مسعود علوی پور
گام بیست و دوم: رها کردن دلبستگی
/

مقدمه پیش فرض اساس آوزه های ذهن آگاهانه این است که حرص و آز و چسبیدن به یک فکر یا ایده خاص، یا چسبیدن به آنچه می خواهید یا افکار

مطالعه بیشتر »
ذهن آگاهی

گام بیست و یکم: با تناقض کنار بیا

سید مسعود علوی پور
گام بیست و یکم: با تناقض کنار بیا
/

مقدمه سایمون بن زوما، دانشمند قرن دوم، به چهار سوال پاسخ می دهد که چه کسی را واقعا عاقل، توانا، ثروتمند و ارجمند می داند. پاسخ ها با آنچه ما

مطالعه بیشتر »
ذهن آگاهی

گام بیستم: رها کنید

سید مسعود علوی پور
گام بیستم: رها کنید
/

مقدمه تلاش کردن هزینه های خودش را دارد، و این هزینه ها بی ثمر و ناکارآمد بودن تلاش کردن است. در تلاش برای دریافت تایید بیرونی، تقلا کردن باعث می

مطالعه بیشتر »
ذهن آگاهی

گام نوزدهم: بودن در برابر انجام

سید مسعود علوی پور
گام نوزدهم: بودن در برابر انجام
/

مقدمه اکثر ما  برای اثبات ارزش خود در جستجوی  تأیید توسط عوامل بیرونی بوده ایم، و در این راه به قضاوت همراه با فرضیات اشتباه در مورد خود مواجه شده ایم.

مطالعه بیشتر »
ذهن آگاهی

گام هجدهم: غذا خوردن برای اولین بار

سید مسعود علوی پور
گام هجدهم: غذا خوردن برای اولین بار
/

مقدمه ذهن مبتدی این امکان را برای شما فراهم می کند که زندگی را به بهترین شکل تجربه کنید، نه به روشی که با انتظارات ساخته شده توسط من ذهنی محدود

مطالعه بیشتر »
ذهن آگاهی

گام هفدهم: فیل در تاریکی

سید مسعود علوی پور
گام هفدهم: فیل در تاریکی
/

مقدمه مفهوم ما از واقعیت غالباً فقط بر اساس نسخه محدودی از آنچه که در حال حاضر موجود می باشد، استوار است. ما قطعاتی از تجربیات و واقعیات را بدست

مطالعه بیشتر »
ذهن آگاهی

گام شانزدهم: ذهن مبتدی

سید مسعود علوی پور
گام شانزدهم: ذهن مبتدی
/

مقدمه اگر نگرش کنجکاوانه ندارید، آزادی کاوش و شناخت خود به عنوان یک جریان از تجربیات دائماً درحال تغییر ممکن است تبدیل به یک احساس ثابت و بدون تغییر از

مطالعه بیشتر »
ذهن آگاهی

گام پانزدهم: دسته بندی را متوقف کنید

سید مسعود علوی پور
گام پانزدهم: دسته بندی را متوقف کنید
/

مقدمه در گام چهاردهم آموختیم قضاوت نکردن به این معنی است که چیزی به نام موفقیت یا شکست، درست یا غلط، پیروزی یا باخت وجود ندارد. اشتباهات به سادگی اتفاق

مطالعه بیشتر »