مدرسه ذهن آگاهی

لمس زندگی واقعی فقط با ذهن آگاهی امکان پذیر است و اینجا مدرسه ذهن آگاهی است. با ذهن آگاهی به بینش جدیدی نسبت به زندگی دست پیدا می کنی و توان بیشتری برای دستیابی به خواسته ها خواهی داشت.

دوره ها

متوسط