زندگی ذهن آگاهانه، ذهن آگاهی یا مایندفولنس mindfulness به معنی توجه و آگاهی به حالت فعلیِ حضور در لحظه است. این وضعیت با تاکید بر مراقبه ساخته شده است، به ارتباط با خود و دیگران کمک می‌کند و یک روش برای کاهش استرس و افزایش کیفیت زندگی است. درواقع، هدف اصلی ذهن آگاهی آگاهی عمیق از خود، احساسات، محیط و دیگر افراد است. با تمرینِ ذهنی و آگاهی در طول روز، فرد می‌تواند بهترین نسخه از خود را ارائه دهد.
برای دستیابی به این وضعیت، تمرکز بر روی نفس مهم است. با تمرین تمرکز بر روی نفس، مردم قادر به کاهش تغییرات و عدم توجه به فعالیت‌های خارج از ذهن خود هستند. ذهن آگاهی می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی، کاهش استرس و اضطراب و بهبود در خلق وخوی افراد موثر باشد. همچنین، ذهن آگاهی به فرد اجازه می‌دهد تا برای به دست آوردن برتری شخصی و حرفه ای نیازهای خود را با کیفیت بیشتری تعیین کند.